kǒu mouth

Origin

Representation of an open mouth

Radical

Index 30 used in: yòu (right) ; hé (together) ; wèn (ask) ; jiào (called) ; yǔ (language) ; shǐ (history) ; jīng (capital) ; zhī (one) ; chī (to eat) ; fú (good fortune) ; fù (rich) ; gǔ (ancient) ; hēng (prosperous) ; huò (maybe) ; jiù (fault) ; jūn (monarch) ; kě (can) ; mìng (life) ; rú (as) ; shàng (still) ; shì (matter) ; suī (although) ; tái (typhoon) ; xǐ (to be fond of) ; zhī (to know) ; zhōu (circuit) ; zú (foot) ; hào (name) ; gōng (palace) ; jù (sentence) ; mǎ (?) ; yuē (to speak) ; gǒu (dog) ; hé (to close) ; jí (lucky) ; lìng (other) ; bā (supposition or suggestion) ; xiōng (elder brother) ; hāi (sound of sighing) ; míng (name) ; gào (to tell) ; zhān (to observe) ; hòu (behind) ; táng (Tang) ; gè (each) ; chàng (to sing) ; tīng (to listen) ; hē (drink) ; yǎo (to bite) ; ne (and you?) ; chuán (boat) ; huí (to circle) ; jú (office) ; pǐn (article) ; chāo (to exceed) ; yuán (person) ; fēi (coffee) ; kā (coffee) ; pí (hops) ; tóng (same) ; míng (to call (birds))
Full information for