mù eye

Origin

Representation of an eye on its side

Radical

Index 109 used in: kàn (look) ; suàn (calculate) ; dé (virtue) ; xiāng (each other) ; pàn (to hope for) ; jīng (eye) ; dùn (shield) ; zhí (straight) ; mào (to emit) ; miàn (face) ; zì (from)
Full information for