rén person

Origin

Simpified representation of a person as two legs

Radical

Index 9 used in: zuò (seat) ; chá (tea) ; jīn (modern) ; zuò (sit) ; cóng (from) ; yǐ (to use) ; zhòng (many) ; jiǔ (long time) ; lìng (to order) ; shí (eat) ; shè (residence) ; huì (can) ; hé (why)
Full information for