tǔ earth; soil

Origin

Represents something growing up through the soil

Radical

Index 32 used in: zuò (seat) ; qù (go) ; lǐ (inside) ; zuò (sit) ; chéng (city) ; dì (earth) ; líng (mound) ; shèng (holy) ; zhì (to arrive) ; zhōu (circuit) ; hēi (black) ; kuài (piece) ; zài (exist) ; guī (jade tablet) ; guī (jade tablet) ; zǒu (walk) ; sì (Buddhist temple) ; jiāng (border) ; cháng (threshing floor) ; sàng (to lose)
Full information for