One Hundred Names

Part of the Classical Chinese literature is the Hundred Family Names Bǎi jiā xìng. The Han Chinese have a small number of family names, and one colloquial way to refer to the Chinese people is as the Lǎo bǎi xìng venerable hundred surnames or just Bǎi xìng hundred names. The term refers to the 'ordinary working people' not the government or rulers. There are actually 504 names in this list of names which dates back to the Song dynasty.

Young aspiring scholars would learn these names by heart, it is one way to pick up a few hundred characters. Most of the characters have meanings other than just the name, so learning the names is more useful than would otherwise seem; for example qián as well as a family name also means money. The names are arranged in lines of usually eight names in rhyming couplets.

The names are not in order of frequency of the family names, although it is true that the more common ones are generally nearer the top. Some of the most common surnames in China are Wang , Chen , Li , Zhang and Liu . Towards the end of the list are some of the rarer two character family names.

Here is the full list of names, they are written using the modern characters rather than the traditional ones. The Chinese character(s) and Pinyin is followed by the meaning in English and after that different pronunciations of the character in other Chinese languages such as Cantonese, Hakka, Vietnamese, Malaysian. Because the spoken sound can vary it is important to track down the actual written character for the name so that family ancestry can be traced.


Zhào go away rapidlyChew, Chieu, Chu, Chiu. Imperial family name of the Song dynasty
Qián cashCh'ien
Sūn descendents, grandson
plumLee, Ly (Vietnam). Imperial family name of the Tang dynasty
Zhōu encircleJoe, Chow
JiangsuWoo, Ng, Ang
Zhèng solemnCheng, Chung
Wáng ruler, kingWong, Heng, Ong

Féng running horseFoong, Fung, Pang
Chén displayChin, Chan, Tan
Chǔ
Wèi protect
Jiǎng
Shěn
Hán
Yáng poplar treeYoung, Ye, Yong, Yeung. Imperial family name of the Sui dynasty.

Zhū scarletChu, Gee. Imperial family name of the Ming dynasty.
Qín Imperial family name of the Qin dynasty.
Yóu especially
permitHui, Huie, Hsu
carryHor, Ko
musical note
Shī give awaySze
Zhāng open upCheung, Chong, Teoh, Teo, Chiang, Cheong, Jong

Kǒng holeKung (family name of Confucius)
Cáo severalTow, Tso
Yán fluid, strictYim
Huà
Jīn gold
Wèi Wei, Gooi
Táo pleased, pottery
Jiāng

relative
Xiè thankDea, Der, Deer, Che, She, Tse, Tze
Zōu
analogy
Bǎi cedar
Shuǐ water
Dòu holeTou
Zhāng chapter

Yún cloud
revive
Pān

what
Fàn model
Péng
Láng youth

crass
Wéi leather
Chāng flatter
horseMah, Mar
Miáo sprout
Fèng phoenix
Huā blossom
Fāng square, regionFong

approve
Rèn appoint
Yuán robe
Liǔ willow
Fēng
Bào
Shǐ history
Táng Tang dynasty

Fèi expenses
Lián un-corrupt, reasonable
Cén hillockSam, Sum, Shum, Tsen, Gim
Xuē grassHsueh
Léi thunderLouis, Lui
congratulate

Tāng soupTong, Hong

Téng
Yīn flourishing
Luó snare, arrange Law, Loh, Lo, Lao
complete
Hǎo

Ān peace, calm
Cháng often

happy, musicYue
with, at/in
Shí time
tutor
skin
Biàn hurried
even
Kāng ease, healthHong

battalionNg, Eng
I, meYu, Yee
Yuán first, origin, currencyNgeun
to prospect
look about
Mèng first
Píng level
Huáng yellowWong, Hwang, Ng, Wee, Oei, Ooi, Bong, Huynh, Hwang

harmonious
solemn
Xiāo mournfulSiew, Siu, Seow, Hsiao
Yǐn rule
Yáo
Shào
Zhàn deep water
Wāng lake


Máo fur, hair Mao Zedong's family name

barbarian
uncooked rice
Bèi cowrie shell
Míng clear, bright
Zāng good

ruse, plan
conceal, submit
Chéng complete
Dài wear
Tán discuss
Sòng
Máo thatch
Páng huge

Xióng bear (animal)
discipline
Shū relax
wronged, bent
Xiàng nape
Zhù invoke
Dǒng supervise
Liáng roof beam, bridgeLeong, Leung

fabricate
Ruǎn
Lán basket
Mǐn empathize
banquet
season
hemp, numb
Qiáng

Jiǎ
road
Lóu star
Wēi
Jiāng riverChiang, Gong
Tóng boy, child
Yán color
Guō city wallKwok

Méi plumMoy, Mui, Bui
Shèng flourish
Lín woodsLam, Lim, Lum
Diāo wicked
Zhōng bell
slow, gradualShu, Shaw, Seah, Hsu, Shi
Qiū moundKhu, Kau, Yau, Hui, Hew, Hiu
Luò camel

Gāo
Xià summer
Cài Chai, Chua, Chye, Choy, Tsai
Tián field
Fán cage
beard, reckless
Líng advance, ice
Huò


myriad, ten thousandWan, Mon, Maan, Won
Zhī
branches
Zǎn
Guǎn control

do not, is not

Jīng
Fáng
Qiú fur coat
Miào
Gān dry
Xiè
Yìng answer
Zōng familyDung, Tsung

Dīng 4th heavenly stem
Xuān
Bēn energeticBi
Dèng Teng, Tang, Thien, Thean, Thian
elegant
Shàn
Háng Hangzhou
Hóng floodHung

Bāo wrap, coverGao
Zhū many
Zuǒ left (as opposed to right)
Shí stone, rock
Cuī high mountain, precipice
lucky
Niǔ button
Gōng

Chéng extent
inspect
Xíng
Huá cunning
Péi
landLuk
Róng gloriousWing, Wheng
Wēng old man

Xún
Yáng sheep, goat

Huì favor
Zhēn form

Jiā home, family
Fēng grant, confer

Ruì small
羿
Chǔ savings
Jìn
fetch water
Bǐng happy
dissolved
Sōng loose

Jǐng pit
Duàn portion
rich, good fortune
wizard
crow, black
Jiāo scorched
hope
Gōng longbow

shepherd
Kuí Kui, Wei
Shān mountain
valley
Chē vehicle
Hóu marquis
silent
Péng disheveled

Quán entire
Chī
Bān class
Yǎng admire, respect
Qiū autumn, fall
Zhòng
he/she
Gōng palace

Nìng peaceful
Qiú matchQiu, Chou
Luán
Bào cruel
Gān sweet, pleasant
Tǒu Dou, Tou
severe
Róng weapon

ancestor
martial
coincide
Liú killLau. Imperial family name of the Han dynasty.
Jǐng bright, sceneryYing
Zhān excellentChaim
Shù bind
Lóng dragonLung, Loong

leaf, pageYeh, Yap, Yep, Yip
Xìng fortunate
company
Sháo harmonious
Gào
blackLi, Lai, Le

slight, thin

Yìn print
宿 former
Bái gratuitous
怀 Huái cherish

Tái
Cóng unhurried
È Hubei

Suǒ isolated
Xián all
register
Lài disclaim, depend on
Zhuó surpassing, distinguished
Lìn
slaughter
Méng hoodwink

Chí pond
Qiáo tall
Yīn cloudy, negative
melancholy
assist
Néng energy
Cāng dark blue
Shuāng pair

Wén hear
Shēn
Dǎng
Zhái Zhe, Di
Tán chatTam, Ham, Hom, Hum, Thom, Tom
Gòng gift
Láo toil
Páng

concubine
Shēn 9th earthly branch, extend
support
wall, stifle
Rǎn
Zǎi govern, slaughter

Yōng harmonious


jade ring
Sāng mulberry
Guì laurel, cassia

Niú cow, ox
寿 Shòu long life, age
Tōng know well, expert

Biān side, border
retinue
Yān
Hebei
Jiá
river bank, shore
Shàng esteemSheung
Nóng peasant, diligent

Wēn lukewarmWon
Bié leave, classify
Zhuāng village, farmstead
Yàn quiet, late
Chái firewood

Yán village gate
Chōng satisfy, substitute

admire
Lián join
eat, vegetables
practice
Huàn eunuch
Ài
fish
Róng contain

Xiàng towards
ancientKoo
change
Shèn careful
spear
Liào Lew

Zhōng finish

reach
reside
Héng weigh, measure
walk, march
metropolis, all
Gěng bright
Mǎn fill, pack
Hóng liberal, great

Kuāng aid, reformHong
Guó nation, countryGok, Gauk, Gwock
Wén literary
Kòu plunder, bandit
广 Guǎng wide, vast
good fortune
Quē
Dōng east

Ōu brawl
Shū spear
fertile, irrigate
sharp, benefit
impressive
Yuè surpass, exceed
Kuí rain god
Lóng intense, swell

Shī teacher, master
Gǒng secure, solid
Shè
Niè whisper
Cháo
Gōu attract, collude, affair
Áo ramble, rove
Róng melt

Lěng cold
wealth, backbite
Xīn hot, suffering
Kàn glance, peep
that, thenNuo
Jiǎn simple, letter
Ráo abundant, bonus
Kōng empty, sky

Zēng great-grandfatherTseng, Dont, Tsang, Cheng, Chng, Jeng
nobody, no
Shā sandSa
Miē squint
Yǎng
bring up
mustache, beard
Fēng luxuriant, buxom

Cháo nest
Guān shut, passKuan, Kwan, Quan
Kuǎi a rush
Xiāng appearance, mutual
Zhā
Hòu behind, back
Jīng thorns, brambles
Hóng red

Yóu roam, swim
Zhú
Quán power, authority
wandering
lid, canopy

Huán
Gōng public, common, male

Mòqí
Sīmǎ army generalSzema, Seema. Imperial family name of the Jin dynasty [265-316]
Shàngguān superior
Ōuyáng Europe, brightAuyong, Owyang
Xiàhóu
诸葛 Zhūgě

Wénrén Famous person
Dōngfāng the East
Hèlián
Huángfǔ
尉迟 Yùchí
Gōngyáng ram

Tántái
Gōngyě
宗政 Zōngzhèng
Púyáng
Chúnyú
Chányú

Tàishū
Shēntú
Gōngsūn
Zhòngsūn
轩辕 Xuānyuán
Línghú

Zhōnglí
Yǔwén
Zhǎngsūn
Mùróng
Xiānyú
闾丘 Lǘqiū

司徒 Sītú Sutu, Seto
Sīkōng
Qíguān
司寇 Sīkòu
Zhǎng mother
supervise

Zǐchē
Zhuānsūn
Duānmù
Wūmǎ
西 Gōngxī

漆雕 Qīdiāo
Yuèzhèng
壤驷 Rǎngsì
Gōngliáng
拓跋 Tuòbá
Jāgǔ

Zǎifù
Gǔliáng
Jìn promote, advance
Chǔ distinct, pain
Yán
law, method


Yān
smear, daub
Qīn respect, venerate
Duàngān
Bǎilǐ

Dōngguō
Nánmén
呼延 Hūyán
Guī give back
Hǎi sea, ocean
Yángshé
Wēishēng

Yuè high mountain
Shuài handsome, graceful
Gōu
Kòng overbearing
Kuàng
Hòu
Yǒu have, exist
Qín musical instrument

梁丘 Liángqiū
Zuǒqiū
Dōngmén
西 Xīmén

Shāng Shang dynasty; merchant
Móu barley, obtain
Shé
Nài
uncle
Shǎng bestow
Nángōng

ink stick
laughter
Qiáo ridicule

Nián year
Ài love, like
Yáng yang as opposed to yin
Tóng Tung

Dìwǔ fifth
Yán speech
Fujian, good fortune

Bǎijiāxìng Zhōng 100 Chinese names complete

Copyright © Chinasage 2012 to 2018