chà differ; short

Different tone

chá (tea)

< Previous chá Next chái >

Copyright © Chinasage 2012 to 2019