qián Heaven

Ancient small seal form Small seal

Sounds same

qián (money) qián qián (front)

Different tone

qiān (thousand) qiān qiǎn (shallow) qiàn (yawn)

< Previous qián Next qián >