hū at; from; because

Made up of [丿 piě 'slash' radical 4]
Number of strokes: 5

Related characters


Also uses 丿 piě component: bì (certainly) dì (younger brother) jiǔ (long time) jiǔ (nine) lè (music) me (what) nǎi (to be) nián (year) shǎo (less) shēng (produce) shī (to lose) wù (do not) wù (fifth (ordinal)) wǔ (noon) yì (justice) zhī (him) zú (clan)

Sounds same

hū (tiger)

Different tone

hú (lake) hú (beard) hǔ (tiger) hù (door) hù (door)

< Previous hòu Next >